Dự án: Nâng cấp hệ thống SCADA của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội

Đơn vị khách hàng:Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội.

Thời gian: 2016

Cung cấp thiết bị phần cứng tại các trạm và phần mềm Scada tại trung tâm

  • Cung cấp phần mềm và thiết bị phần cứng
  • Dịch vũ kỹ thuật lắp đặt, cấu hình hệ thống và đào tạo

Đáp ứng yêu cầu giám sát, vận hành của Trung tâm điều độ lưới điện TP Hà Nội đối với các TBA 110/220kV và đặt nền tảng cho việc phát triển hệ thống quản lý lưới phân phối DMS. Các tính năng và dữ liệu DMS tại nút trung tâm được xây dựng để đảm bảo trợ giúp bộ phận điều độ vận hành toàn bộ sơ đồ lưới 110kV và lưới phân phối, thay thế sơ đồ cứng lạc hậu hiện nay;

  • Phần mềm điều khiển tủ tâm mới được trang bị đã đáp ứng các nhu cầu khai thác vận hành, hoạt động liên tục tin cậy, dễ khai thác sử dụng, dễ dàng nâng cấp, bảo trì, giao diện thân thiện.

Dự án hoàn thành với tổng mức đâu tư khoảng 18 tỉ Việt Nam Đồng.

Bài viết liên quan