Dự án đầu tư và phát triển năm 2018

Khách Hàng: Công ty TNHH During Việt Nam

Nội dung thực hiện:

Cung cấp thiết bị phần cứng tại các trạm và phần mềm Scada tại trung tâm

  • Cung cấp phần mềm và thiết bị phần cứng
  • Dịch vũ kỹ thuật lắp đặt, cấu hình hệ thống và đào tạo

Mục tiêu đã đạt được:

Đáp ứng yêu cầu giám sát, vận hành của Trung tâm điều độ lưới điện TP Hà Nội đối với các TBA 110/220kV và đặt nền tảng cho việc phát triển hệ thống quản lý lưới phân phối DMS. Các tính năng và dữ liệu DMS tại nút trung tâm được xây dựng để đảm bảo trợ giúp bộ phận điều độ vận hành toàn bộ sơ đồ lưới 110kV và lưới phân phối, thay thế sơ đồ cứng lạc hậu hiện nay;

  • Phần mềm điều khiển tủ tâm mới được trang bị đã đáp ứng các nhu cầu khai thác vận hành, hoạt động liên tục tin cậy, dễ khai thác sử dụng, dễ dàng nâng cấp, bảo trì, giao diện thân thiện.

Tình trạng:

  • Đã hoàn thành

Giá trị hợp đồng

  • ~ 18,000,000,000 VNĐ

Bài viết liên quan