Đội ngũ lãnh đạo và nhân sự

Ban lãnh đạo

member - Đội ngũ lãnh đạo và nhân sự
Ông Nguyễn Văn Bắc Chủ tịch hội đồng quản trị
"Sáng tạo là chìa khóa đổi mới và tạo lập sự khác biệt trong chiến lược kinh doanh và các sản phẩm, dịch vụ nhằm củng cố lợi thế cạnh tranh, định vị thương hiệu BTL., Group trên thị trường."

Thành viên hội đồng quản trị