Royal Water Complex Project (Royal Eco Complex)

Địa điểm thực hiện
dự án: Xã Phúc
Thuận và xã Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;

– Quy mô dự án:

+ Tổng vốn đầu tư: 1.200 tỷ đồng
(Bằng chữ: Một ngàn hai trăm tỷ đồng).

+ Diện tích quy hoạch dự kiến:
1.368 ha. Trong đó:

Diện tích mặt Hồ nước Hai khoảng: 50ha

Diện tích đất lâm nghiệp và rừng giao quản lý để phát triển du lịch
sinh thái: 1.318ha

– Mục tiêu đầu tư:

+ Bảo tồn hệ sinh thái, thảm
thực vật và môi trường nước tại Hồ Nước Hai trong quy hoạch đến năm 2020 và tầm
nhìn 2030 đã được Tỉnh Thái Nguyên thông qua.

+ Phát triển du lịch sinh
thái nghỉ dưỡng góp phần phát triển ngành du lịch của địa phương và đóng góp
cho ngân sách nhà nước.

+ Dự án không làm ảnh hưởng đến
hiện trạng đời sống của nhân dân khu vực do không sử dụng quỹ đất ở mà chủ yếu
là bảo tồn và phát triển rừng, tạo chuỗi liên kết giữa người dân địa phương và
chủ đầu tư nhằm phát triển nông nghiệp chất lượng cao và bền vững.

+ Góp phần quảng bá phát triển
và gìn giữ đặc sản Trà Thái nguyên với việc xây dựng Làng Văn Hóa Trà với Trung
tâm nghiên cứu, thực nghiệm và nhân giống; Nhà máy sản xuất các loại trà và chế
phẩm thực phẩm từ Trà.

+ Dự án sử dụng quỹ đất nông,
lâm nghệp với tỷ lệ nhỏ phù hợp quy định của luật đất đai, luật bảo vệ và phát
triển rừng nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh.