gen 768x512 - Dự án nghiên cứu Gen của con người Việt
Dự án / Y tế

Dự án nghiên cứu Gen của con người Việt

“Nghiên cứu về bộ gen của người Việt” là cơ sở dữ liệu đồ sộ đầu tiên về hệ gen người Việt Nam, được thực hiện từ việc giải trình tự bộ gen của 305 người